Степанівська громада
Одеська область, Роздільнянський район

Порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в діяльності Степанівської сільської ради

Дата: 17.05.2021 13:17
Кількість переглядів: 1565

Додаток 1 до рішення № 55-Ср

Виконавчого комітету

Степанівської сільської ради

Від 31.03.2021 р.

 

Порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

в діяльності Степанівської сільської ради

 

І.        Загальні положення

    1.1. Цей Порядок розроблений на підставі відповідних положень законів України «Про запобігання корупції», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», для використання депутатами, членами виконавчого комітету Степанівської сільської ради та посадовими особами місцевого самоврядування і визначає шляхи врегулювання конфлікту інтересів під час здійснення ними своїх обов’язків та повноважень.

    1.2. Терміни, які вживаються у даному порядку:

    1.2.1. Реальний конфлікт інтересів - суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

    1.2.2. Потенційний конфлікт інтересів - наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

    1.2.3. Приватний інтерес - будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, які виникають у зв’язку з членством або діяльністю у громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях.

    1.2.4. Майновий інтерес - інтерес щодо збереження або збільшення обсягу, якості нерухомого та рухомого майна особи чи близьких їй осіб.

    1.2.5. Немайновий інтерес - інтерес, спрямований на задоволення особистих фізичних (біологічних), моральних, культурних, соціальних чи інших нематеріальних потреб.

    1.2.6. Близькі особи - особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, на якого поширюється дія цього Порядку (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають але не перебувають у шлюбі, а також - незалежно від зазначених умов - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб’єкта.

    1.2.7. Пряме підпорядкування - відносини прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень тощо, контролю за їх виконанням.

    1.3. Наявність будь-якого конфлікту інтересів не обов’язково призводить до фактів корупції, однак істотно підвищує ризик вчинення корупційних діянь та є по суті їх передумовою.

     Конфлікт інтересів може мати місце не лише тоді, коли зазначена суперечність вже фактично вплинула на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень (вчинення або не вчинення дій), а і тоді, коли вона потенційно може вплинути на них.

     1.4. Суб’єктами, на яких поширюється дія даного Порядку є: сільський голова, секретар сільської ради, депутати, члени виконавчого комітету Степанівської сільської ради, а також посадові особи місцевого самоврядування.

 

 

ІІ. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

    2.1. З метою запобігання конфлікту інтересів сільський голова, секретар сільської ради та депутати Степанівської сільської ради, члени її виконавчого комітету, посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані дотримуватися правил запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, передбачених Законом України «Про запобігання корупції».

    2.2. На виконання цієї вимоги законодавства суб’єкти, на яких поширюється дія даного Порядку зобов’язані вживати заходів щодо недопущення виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів.

    2.3. У разі існування в особи сумнівів щодо наявності у неї конфлікту інтересів вона зобов’язана звернутися за роз’ясненнями до територіального органу Національного агентства з питань запобігання корупції. У разі якщо особа не отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона діє відповідно до вимог, встановлених у розділі п’ятому Закону України «Про запобігання корупції» та цьому Порядку.

    2.4. Якщо особа отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона звільняється від відповідальності, якщо у діях, щодо яких вона зверталася за роз’ясненням, пізніше було виявлено конфлікт інтересів.

    2.5. Сільський голова, секретар ради, заступники сільського голови не можуть прямо чи опосередковано спонукати у будь-який спосіб підлеглих до прийняття рішень, вчинення дій або бездіяльності всупереч закону на користь своїх приватних інтересів або приватних інтересів третіх осіб.

 

ІІІ. Порядок повідомлень про можливість виникнення конфлікту інтересів

    3.1. У разі виникнення конфлікту інтересів у суб’єктів, на яких поширюється дія даного Порядку, такі особи зобов’язані письмово, шляхом спрямування власноручної заяви, повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів, безпосереднього керівника, а у випадку перебування особи на посаді, яка не передбачає наявності у неї безпосереднього керівництва (сільський голова), або у складі колегіального органу (сільська рада, постійні комісії, виконавчий комітет, комісії та інші робочі органи ) - відповідний колегіальний орган, під час виконання повноважень у якому виник конфлікт інтересів, або Національне агентство з питань запобігання корупції. Заява залучається до матеріалів відповідного рішення та заноситься в протокол засідання колегіального органу.

     3.2. Заяви, подані сільським головою, секретарем сільської ради та депутатами сільської ради у зв’язку із здійсненням ними повноважень в Степанівській сільській раді чи в постійних комісіях, реєструються секретарем Степанівської сільської ради, після оголошення порядку денного сесії.

     Заяви, подані посадовими особами апаратів Степанівської сільської ради та її виконавчого комітету на ім’я безпосереднього керівника, реєструється в день їх подання секретарем виконавчого комітету Степанівської сільської ради.

    Заяви, подані сільським головою, секретарем сільської ради, заступниками сільського голови та членами виконавчого комітету у зв’язку зі здійсненням ними повноважень у виконавчому комітеті Степанівської сільської ради, реєструється в день їх подання загальним відділом Степанівської сільської ради.

    Письмові заяви, подані у відокремлених структурних підрозділах Степанівської сільської ради та її виконавчого комітету, реєструються відповідним підрозділом.

Реєстрація повідомлень проводиться в окремому журналі, який повинен бути прошитий, пронумерований, строк зберігання - 5 років.

 

ІV.        Порядок врегулювання конфлікту інтересів у діяльності особи, яка входить до складу колегіального органу та посадових осіб

    4.1. Сільський голова, секретар сільської ради, депутат Степанівської сільської ради беруть участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень сільською радою за умови подання заяви до Степанівської сільської ради перед засіданням постійних комісій та засіданням сільської ради, на якому буде розглядатися відповідне питання.

      Заявник на засіданні публічно оголошує таку заяву під час пленарного засідання ради та постійної депутатської комісії, відповідно до вимог ч.1, ч.2 ст. 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

     Здійснення контролю за дотриманням цієї вимоги, надання вищезазначеним особам консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на відповідальну особу з питань запобігання і протидії корупції, відповідно до вимог ч.2 ст. 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

     4.2. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у іншої особи, яка входить до складу колегіального органу (комітету, комісії, колегії тощо) вона не має права брати участь у прийнятті рішення цим органом. Така особа зобов’язана подати відповідну заяву перед засіданням колегіального органу, на якому буде розглядатися відповідне питання.

     Про конфлікт інтересів такої особи може заявити будь-який інший член відповідного колегіального органу або учасник засідання, якому стало відомо про питання, що розглядається.

     Головуючий на засіданні колегіального органу (комітету, комісії, колегії тощо) надає слово заявнику, який повідомляє про наявність такої заяви та подає її для ознайомлення під час засідання відповідного органу.

    Під час пленарного засідання сесії ради відповідальною особаю з питань запобігання і протидії корупції, на яку покладено обов’язок розглядати питання врегулювання конфлікту інтересів, повідомляє публічно присутніх про розгляд такого питання та наявність чи відсутність відповідного звернення.

     Врегулювання конфлікту буде здійснюватися шляхом «утримання» у голосуванні. У разі якщо неучасть цієї особи, у прийнятті рішень цим органом призведе до втрати правомочності цього органу, участь такої особи у прийнятті рішень має здійснюватися під зовнішнім контролем відповідно до рішення колегіального органу.

    4.3. У випадку внесення на розгляд сесії чи іншого колегіального органу під час засідання питання, яке не включено до порядку денного (з голосу), особа, яка вбачає в даному рішенні чи пункті рішення присутність особистого інтересу, зобов’язана невідкладно, але не пізніше моменту прийняття рішення з визначеного питання, оголосити заяву про наявність в неї конфлікту інтересів.

     Заява про конфлікт інтересів члена колегіального органу заноситься в протокол засідання колегіального органу.

     4.4. Сільський голова або безпосередній керівник посадової особи протягом двох робочих днів після отримання від неї повідомлення про наявність у посадової особи реального чи потенційного конфлікту інтересів приймає рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє відповідну особу.

 

V. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів

    5.1. Зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів здійснюється шляхом:

 • усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів;
 • застосування зовнішнього контролю за виконанням посадовою особою відповідного завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень;
 • обмеження доступу посадової особи до певної інформації;
 • перегляду обсягу службових повноважень особи;
 • переведення особи на іншу посаду;
 • звільнення особи.

     5.2. Усунення посадової особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів, а також залучення до прийняття такого рішення або вчинення відповідних дій інших працівників виконавчих органів сільської ради здійснюється за рішенням сільського голови або керівника відповідного виконавчого органу, в якому працює особа.

    5.3. Обмеження доступу посадової особи до певної інформації здійснюється за рішенням сільського голови або керівника відповідного виконавчого органу сільської ради, в якому працює особа, у випадку, якщо конфлікт інтересів пов’язаний з таким доступом та має постійний характер, а також за можливості продовження належного виконання особою повноважень на посаді за умови такого обмеження і можливості доручення роботи з відповідною інформацією іншому працівнику виконавчого органу сільської ради.

     5.4. Перегляд обсягу службових повноважень посадової особи здійснюється за рішенням сільського голови або керівника відповідного виконавчого органу сільської ради, в якому працює особа, у разі, якщо конфлікт інтересів у її діяльності має постійний характер, пов’язаний з конкретним повноваженням особи, а також за можливості продовження належного виконання нею службових завдань у разі такого перегляду і можливості наділення відповідними повноваженнями іншого працівника.

    5.5. Службові повноваження здійснюються посадовою особою місцевого самоврядування під зовнішнім контролем у разі, якщо усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів, обмеження її доступу до інформації чи перегляд її повноважень є неможливим та відсутні підстави для її переведення на іншу посаду або звільнення.

    5.6. Зовнішній контроль здійснюється в таких формах:

 • перевірка працівником, визначеним сільським головою, керівником виконавчого органу сільської ради стану та результатів виконання особою завдання, вчинення нею дій, перевірка змісту рішень чи проектів рішень, що приймаються або розробляються особою або відповідним колегіальним органом з питань, пов’язаних із предметом конфлікту інтересів;
 • виконання особою завдання, вчинення нею дій, розгляд справ, підготовка та прийняття нею рішень у присутності визначеного сільським головою, керівником виконавчого органу сільської ради працівника.

    5.7. У рішенні про здійснення зовнішнього контролю визначаються форма контролю, уповноважений на проведення контролю працівник, а також обов’язки особи у зв’язку із застосуванням зовнішнього контролю за виконанням нею відповідного завдання, вчиненням нею дій чи прийняття рішень.

    5.8. Посадова особа місцевого самоврядування, секретар або депутат сільської ради не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття рішення про застосування зовнішнього контролю ознайомлюється з таким рішенням.

    5.9. Якщо конфлікт інтересів виникає у зв'язку з діяльністю особи у складі колегіального органу, рішення про запровадження контролю над такою особою надсилається усім членам колегіального органу.

    5.10. Заходи щодо здійснення контролю мають проводитись оперативно, оскільки прийняття рішень чи вчинення дій стосується зовнішніх правовідносин, тобто з фізичними чи юридичними особами.

    5.11. Переведення посадової особи на іншу посаду у зв’язку з наявністю реального чи потенційного конфлікту інтересів здійснюється за рішенням сільського голови або керівника виконавчого органу сільської ради у разі, якщо конфлікт інтересів у її діяльності має постійний характер і не може бути врегульований шляхом усунення такої особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті, обмеження її доступу до інформації, перегляду її повноважень та функцій, позбавлення приватного інтересу та за наявності вакантної посади, яка за своїми характеристиками відповідає особистим та професійним якостям особи.

     5.12. Переведення на іншу посаду може здійснюватися лише за згодою посадової особи місцевого самоврядування.

    5.13. Звільнення посадової особи місцевого самоврядування з займаної посади у зв’язку з наявністю конфлікту інтересів здійснюється у разі, якщо реальний чи потенційний конфлікт інтересів у її діяльності має постійний характер і не може бути врегульований в інший спосіб, в тому числі через відсутність її згоди на переведення або на позбавлення приватного інтересу.

    5.14. Самостійне врегулювання конфлікту інтересів. Сільський голова, посадові особи місцевого самоврядування, депутати сільської ради, у яких наявний реальний чи потенційний конфлікт інтересів, можуть самостійно вжити заходів щодо його врегулювання шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтверджуючих документів безпосередньому керівнику або керівнику органу, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади.

    5.15. Позбавлення приватного інтересу має виключати будь-яку можливість його приховування.

    5.16. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємства чи корпоративних прав. Для запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав посадова особа сільської ради зобов’язана протягом 30 днів після призначення (обрання) на посаду передати в управління іншій особі належні їй підприємства та корпоративні права у порядку, встановленому законом.

    У такому випадку посадовим особам забороняється передавати в управління належні їм підприємства та корпоративні права на користь членів своєї сім’ї.

     5.17. Передача посадовими особами належних їм підприємств, які за способом утворення (заснування) та формування статутного капіталу є унітарними, здійснюється шляхом укладення договору управління майном із суб’єктом підприємницької діяльності.

    5.18. Передача посадовими особами виконавчих органів сільської ради належних їм корпоративних прав здійснюється в один із таких способів:

 • укладення договору управління майном із суб’єктом підприємницької діяльності (крім договору управління цінними паперами та іншими фінансовими інструментами);
 • укладення договору про управління цінними паперами, іншими фінансовими інструментами і грошовими коштами, призначеними для інвестування в цінні папери та інші фінансові інструменти, з торговцем цінними паперами, який має ліцензію Національного агентства з цінних паперів та фондового ринку на провадження діяльності з управління цінними паперами;
 • укладення договору про створення венчурного пайового інвестиційного фонду для управління переданими корпоративними правами з компанією з управління активами, яка має ліцензію Національного агентства з цінних паперів та фондового ринку на провадження діяльності з управління активами.

     5.19. Передача корпоративних прав як оплата вартості цінних паперів венчурного пайового інвестиційного фонду здійснюється після реєстрації Національним агентством з цінних паперів та фондового ринку випуску цінних паперів такого інституту спільного інвестування.

    5.20. Посадові особи не можуть укладати договори, зазначені у наведених вище абзацах, із суб’єктами підприємницької діяльності, торговцями цінними паперами та компаніями з управління активами, в яких працюють члени їх сім’ї.

    5.21. Посадові особи, призначені (обрані) на посаду, в одноденний термін після передачі в управління належних їм підприємств та корпоративних прав зобов’язані письмово повідомити про це Національне агентство з питань запобігання корупції із наданням нотаріально засвідченої копії укладеного договору.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2 до рішення № 55-Ср

Виконавчого комітету

Степанівської сільської ради

Від 31.03.2021 р.

 

ЗРАЗОК

заяви про наявність конфлікту інтересів під час участі у розгляді, підготовці та прийнятті рішень Степанівською сільською радою

 

ЗАЯВА

    Під час _______________________________________________________________________  (зазначається подія чи обставини, за яких депутату стало відомо про наявність питання, що може викликати конфлікт інтересів: одержання порядку денного пленарного засідання, участь у засіданні постійної комісії, членом якої є цей депутат, тощо)

 

мені стало відомо, що сільською радою (іншим органом) _____________________________________________________________________________ (розглядається, готується чи приймається) рішення з питання щодо _____________________________________________________________________________ (описується суть чи робоча назва питання, проект якого розглядається, готується чи рішення щодо якого приймається)

 

   Повідомляю, що я вбачаю ознаки конфлікту інтересів у своїй участі у вирішенні цього питання по суті, оскільки ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(описуються обставини, які викликають конфлікт інтересів у особи у зв’язку із рішенням, яке розглядає, готує чи затверджує рада)

 

     На підставі вищенаведеного, відповідно до ст.ст. 28, 35 Закону України «Про запобігання корупції», керуючись ст. 591 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» прошу:

 

1. Прийняти цю заяву до відома та проголосити її до початку розгляду питання ____________________________________________________, під час пленарного засідання сільської ради (засідання іншого колегіального органу) № ______ від _________________.

 

2. У встановлені законодавством терміни надати роз’яснення щодо моєї можливості у подальшому брати участь у розгляді, підготовці та прийнятті відповідного рішення із зазначеного питання.

 

    Врегулювання конфлікту інтересів буду здійснювати шляхом неучасті у голосуванні (інше – вказати спосіб врегулювання конфлікту інтересів для членів інших колегіальних органів ради та посадових осіб).

 

 

 ___________ __________ / ________________________                           (дата) (підпис) (П.І.Б.

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень